زمان تکمیل سفارشات؟

زمان تقریبی استارت سفارشات بین 3 تا 12 ساعت می باشد و تمامی سفارشات در کمتر از 24 ساعت تکمیل خواهند شد.