سرویس ها

⭐ = پرطرفدار ⚡️ = سطح سرعت 🔥 = سرویس داغ 💎 = بهترین سرویس 💧 = فید سرمایه گذاری قطره ای

خدمات تلگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
19
View Tak Post Foori
0.36
20 / 200000
22
تست نظرسنجی
0.8
300 / 5000
20
like Fori
26
10 / 50000
23
Vote Foori
26
10 / 50000
21
View 10 Post 100 Per Min
3640
20 / 200000
1
ممبر فیک کانال (سرور 1) بدون ریزش 🔥
10000
1000 / 5000
3
ممبر واقعی کانال (اد اجباری) 🔥
14500
1000 / 30000
2
ممبر فیک کانال (خارجی) بدون ریزش 🔥
15000
1000 / 10000
8
ممبر فیک کانال (سرور 2) بدون ریزش 🔥
15000
1000 / 5000
6
ممبر واقعی گروه (اد اجباری) کیفیت مناسب 👤
16000
1000 / 100000
9
ممبر واقعی کانال بالای 200 کا (اد اجباری) 🔥
19000
1000 / 30000

خدمات اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
15
ویو فیک اسنتاگرام
2900
1000 / 50000
13
لایک فیک اینستاگرام
14500
500 / 5000
12
فالوور فیک اینستاگرام
27900
1000 / 50000

خدمات ویژه تلگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
7
اد گروه به گروه از گروه دلخواه 🌟
100000
1000 / 200000

ربات های تلگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
16
beta test
0.8
300 / 5000
11
ربات بازدید، لایک و نظرسنجی ⭐️
400000
1 / 1
10
ربات فروشگاهی ممبر و فالور ⭐️
800000
1 / 1